Projekt "Učenci PROTI senci - ustavimo trgovino z ljudmi!"

Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic se v sodelovanju z Uradom Vlade za komuniciranje letu 2015 izvaja projekt z naslovom »Učenci proti senci – ustavimo trgovino z ljudmi!«. Osnovni cilj projekta je izobraževati učence tretje triade osnovnih šol o pojavu trgovine z ljudmi, nevarnostih pojava in zaščitnih ukrepih ter pri tem zajeti vse regije Slovenije. Poleg otrok in mladostnikov preko spleta, socialnih omrežij in medijev o pojavu aktivno osveščamo tudi širšo javnost.

V projekt smo neposredno vključili preko 1000 učencev sedmih, osmih in devetih razredov osnovnih šol po Sloveniji. Izvajalci pri projektu smo v času trajanja projekta izvedli preko 48 delavnic. V projekt so vključili tudi prostovoljci, ki so po prestanem usposabljanju aktivno sodelovali pri izvedbi delavnic in drugih aktivnostih.

Na naši spletni strani ter kot aplikacija na pametnih telefonih je dostopna spletna igra, ki na interaktiven način prikazuje problematiko trgovine z ljudmi.

Objavili in natisnili smo tudi zloženko, namenjeno osveščanju o problematiki trgovine z ljudmi in nudenju osnovnih informacij o projektu in samem pojavu. Zloženka je dostopna tudi v elektronski obliki pod rubriko projekti.

Ob zaključku projekta je izvedena zaključna novinarska konferenca, kjer so bili javnosti predstavljeni rezultati projekta.

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje.

 

Brezplačna pravna pomoč in svetovanje za pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ

Društvo Pina v sodelovanju s Pravnim centrom za varstvo člvekovih pravic izvaja projekt "Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v Slovenski Istri", v okviru katerega nudimo brezplačno pravno pomoč in svetovanje, s čimer želimo ciljni skupini pomagati pri razumevanju svojega pravnega položaja ter jim omogočiti lažje in učinkovitejše uveljavljanje ravic v vsakdanjem življenju.

Pravno svetovanje lahko koristijo pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ za reševanje različnih pravnih težav in primerov kršitev pravic, nastalih na podlagi narodne/etnične pripadnosti (diskriminacija). Pravno pomoč in svetovanje izvajamo vsak delavnik med 8. in 16. uro po predhodnem naročanju. 

Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot »nove« manjšine znašli v situaciji neurejenega statusnega položaja in pravic. Zaradi nepriznanega statusa uradne manjšinske narodnostne skupnosti, ki bi jim nudil in zagotavljal posebne kolektivne (manjšinske) pravice, se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo proaktivno participacijo v procesih odločanja v slovenski družbi in splošno participacijo v javnem življenju. Politična marginaliziranost ciljne skupine pa je velika in zaradi statusne neopredeljenosti (in neimenovanosti) še vedno ostajajo nevidne družbene skupine.

 

ODPRI OČI - učenci proti trgovini z ljudmi

Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic je v polnem zagonu projekt "Open your eyes - pupils against THB", ki ga sofinancira ameriška ambasada. Pravniki centra bodo mlade aktivno osveščali o trgovini z ljudmi ter jih naučili, kako se zaščititi pred pojavom.

Cilj projekta je predvsem seznaniti osnovnošolce in srednješolce z načini in metodami novačenja ter jih usposobiti za prepoznavanje tveganja, ustreznih načinov ukrepanja in samozaščitnega ravnanja.

V sklopu projekta se izvajajo delavnice na osnovnih in srednjih šolah po vsej državi, poleg tega se v prostorih centra brezplačno delijo izobraževalna gradiva o trgovini z ljudmi, s poudarkom na samozaščitnih ukrepih. Organizirali smo tudi okroglo mizo, kjer bo strokovna javnost razpravljala o urejenosti področja boja proti trgovini z ljudmi v Sloveniji ter v mednarodnem prostoru. 

Projekt je sofinanciran s strani ameriške ambasade.

 

Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene ter ozaveščanje in izobraževanje s področja nediskriminacije in zagotavljanja enakosti

Namen programa je zagotavljati kakovostno pravno svetovanje, ki socialno ogroženim prebivalcem omogoča, da s pomočjo pravnih svetovalcev uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju. Ciljna skupina tega programa so predvsem uporabniki z nizkimi dohodki, z nizko stopnjo izobrazbe ali brezposelni, saj so prav oni tisti, ki jih pestijo številne pravno-socialne težave in za katere ni ustrezno poskrbljeno.

Poleg nudenja brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim smo v okviru projekta izvedli tudi številne osveščevalne in izobraževalne aktivnosti s področij nediskriminacije in zagotavljanja enakosti. 

V sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo, Centrom za socialno delo Koper in Kriznim centrom smo sprejemali ženske, ki so bile žrtve družinskega nasilja in jim nudili celovito brezplačno pravno pomoč. Organizirali smo tudi posvet strokovnjakov o problematiki družinskega nasilja, na katerem so se udeleženci pogovarjali o oblikah in ukrepih za preprečevanje tega zelo razširjenega pojava.

Za uspešnejšo izvedbo programa smo aktivno sodelovali s številnimi strokovnjaki in predstavniki različnih nevladnih organizacij.

Projekt sofinancira Mestna občina Koper.