Salus populi suprema lex esto
   dobro ljudi mora biti najvišji zakon

VODJA CENTRA IMENOVANA V SVET VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC

S sklepom vlade je Varuh človekovih pravic dne 10.5.2019 imenoval šestnajst članov Sveta Varuha človekovih pravic za mandat trajanja varuha človekovih pravic do 24.2.2025.

Svet varuha za človekove pravice je posvetovalno telo varuha za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije.

Svet varuha sodeluje pri pripravi ugotovitev varuha o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti v Republiki Sloveniji. Poleg tega predlaga varuhu uvedbo postopka v zvezi z morebitno kršitvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter obravnava širša vprašanja spodbujanja, varstva in nadzora glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Naloge Sveta Varuha opredeljuje 50. člen Zakona o varuhu človekovih pravic in svoboščin.

Kot predstavnica civilne družbe je bila s sklepom vlade za članico sveta imenovana tudi vodja Pravnega centra za varstvo človekovih pravic, Koper Margerita Jurković, ki si bo v času mandata varuha prizadevala za aktivno sodelovanje pri opravljanje nalog Sveta varuha za človekove pravice.

Projekti

Kontakt in urnik

Socialna mreža